Diller

Genel Bilgi

1. Amaç: Uluslararası düzeyde lisans ve meslek içi eğitim vererek, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip makine mühendislerini yetiştirmek; uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmektir.

Vizyonumuz; Uluslararası düzeyde eğitim veren, bilimsel bilgi üretmeyi ve teknoloji geliştirmeği hedefleyen, toplumun yaşam standartlarının gelişimine ve ekonomik refahına katkılar sağlayan, sürekli kendini yenileyen uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmaktır.

2. Makine Mühendisliğinin Yeri: Makine mühendisliği temel mühendislik dallarından biri olup, bütün donanım ve proseslerin mekanik yönlerini; mekanik araçların, motorların, makinelerin geliştirilmesini, tasarımını ve imalatını kapsar. Makine mühendisliğinin ana konuları termodinamik, ısı ve akışkan bilimi, enerji, malzeme ve imalat, tasarım ve konstrüksiyon, mekanik, makine teorisi ve dinamiğidir. Günlük hayattta kullanılan otomobil, uçak, ürünlerin imalatında kullanılan makineler ve endüstriyel robotlar, kaldırma ve taşıma sistemleri, buhar, gaz ve su türbinleri, içten yanmalı motorlar, jet ve roket motorları, ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri, iş makineleri, mekatronik ve biyomekanik ürünlerin mekanik kısımları makine mühendisliği alanına girer. Makine mühendisliği temel bir mühendislik dalı olduğundan, daha sonra işletme, pazarlama, yatırım planlaması gibi dallara yönelmek, ya da makine mühendisliğinin bilim dallarından birinde ihtisas yapmak mümkündür. Makine mühendisliği mesleği geliştirdiği teknolojilerle insanlığın yaşam kalitesini ve toplum refahını iyileştirir. Makine mühendisleri bunu gerçekleştirirken toplum ve çevre sorunlarına ve ahlaki değerlere duyarlı, doğaya saygılı olmak zorundadır. Açılacak bu program belirtilen ihtiyaçları karşılayabilecek, günümüzün gerektirdiği yeterli bilgi ve teknolojilere sahip makine mühendislerini yetiştirecektir.

3. İstihdam Durumu: Makine Mühendisliği Bölümü mezunlarının geniş bir istihdam ve iş alanı bulunmaktadır. Uçak, Çelik, Gıda, Tekstil, Makine İmalatı, Otomotiv, Enerji, Savunma Sanayi gibi bir çok alana yayılmış özel sektörde, çeşitli sanayi dallarında, kamu kurum ve kuruluşlarında teknik eleman, araştırıcı ve yönetici olarak çalışma imkânları bulunmaktadır. Mezunlar ayrıca diğer bilim dalları ile de işbirliği yaparak ve özellikle bilgisayar teknolojisi imkânlarından da yararlanarak sayısız ürünün bilimsel ölçütler içinde tasarlanmasında, geliştirilmesinde fabrikalarda üretiminde ileri düzeyde yetki ve sorumluluk alarak ülke ekonomisine ve sanayisine yön veren teknik eleman olarak önemli görevler de üstleneceklerdir. Bunun yanında lisansüstü eğitim yaparak, üniversitelerimizde akademisyen olarak çalışma imkanına sahip olabileceklerdir.

4. Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar: Eğitim-öğretim süresi, 4 yıl veya 8 yarıyıldır.  Eğitim-öğretim süresinde öğrenci, toplam 240 AKTS (ECTS) elde etmelidir. 7. Yarıyılda işyeri eğitimi (30 ECTS) ve yaz dönemlerinde toplam 48 iş günü staj eğitimi alacaklardır. Dolayısıyla öğrenciler 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresinin 7 yarıyılını fakültede, 1 yarıyılını işyerinde geçireceklerdir. 6. Yarıyıldan itibaren İmalat ve Enerji olmak üzere öğrenciler iki farklı uzmanlık alanına yönlendirileceklerdir.

5. Staj Çalışmaları: Öğrencilerin 7. yarıyılda görecekleri iş yeri eğitimi, il sınırları içerinde tespit edilecek kuruluşlarda yapılacaktır. Bu amaçla bölüm bünyesinde ilgili bir birim oluşturulacak ve öğrenciler bu birimin gözetim ve denetiminde çalışacaklardır.

Öğrenciler staj çalışmalarını ise, endüstriye dayalı öğretim kapsamında 2. ve 3. sınıfta 48 iş gününden az olmamak kaydıyla gerçekleştirecektir. Bunun için öğrenci kendisinin ya da üniversitenin belirleyeceği bir kuruluşta mesleki hayatında ihtiyaç duyacağı deneyimleri kazandırabilecek stajı yapmak zorundadır. Zaman zaman bölümdeki öğretim üyeleri tarafından da denetlenecek ve yapılan stajın yeterli olup olmadığı belirlenecektir.

Staja başlamadan önce hangi mevzuda (süre, staj yeri) staj izni istendiğini belirten bir dilekçe ile staj komisyonuna başvurulacaktır. Staj komisyonunun uygun bulması durumunda, dilekçe staj komisyonu başkanı veya yardımcısı tarafından “uygundur” ifadesiyle tasdik edilerek imzalanacaktır. Tasdik edilmiş olan bu dilekçe, staj sonunda staj raporu ile birlikte teslim edilecektir. Stajlar yaz aylarında yapılır. Bir yaz döneminde birden fazla staj yapılabilir. Çeşitli sebeplerle az sayıda ders alan öğrenciler, staj komisyonunun uygun görmesi halinde eğitim öğretim dönemi içerisinde, dersleri olmayan günlerde staj yapabilirler. Her staj farklı bir işyerinde yapılmalıdır. Ancak staj komisyonundan önceden izin almak şartıyla, aynı müessesenin farklı bölümlerinde birden fazla staj yapılabilir. Bu izin, sadece farklı işler yapılan bölümlere sahip büyük kuruluşlar için verilir. Resmi ve özel kuruluşlar kanalıyla yurt dışında da staj yapmak mümkündür.

Türkçe